Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Erb obce

Podľa historika nášho rodáka Jána Vencka kostol stál v obci už koncom 13. storočia. Patrocínium Panny Márie je doložené roku 1302 a 1398. Je zhodné s patrocíniom miestneho opátstva. Od roku 1700 evidujeme konkrétnejšie mariolologické patrocínium a to Narodenie Panny Márie, resp. Narodenie Kráľovnej anjelov, v súčasnosti je chrám zasvätený k úcte Narodenia Panny Márie. Panna Mária sa objavila aj na prvej pečati obce, ktorou obec overovala svoje dokumenty. Pochádzala z roku 1760 a vo svojom poli obsahovala Pannu Máriu s Ježiškom a kruhopis pečate niesol nápis: “Sigilium pagi Schavnik”. Podarilo sa nájsť iba jej veľmi nekvalitný odtlačok na písomnosti z roku 1780, kde sa v pečatnom poli rysuje hlava Panny Márie a Ježiška. Obec si v roku 1821 dala vyhotoviť nové pečatidlo, ktoré pravdepodobne bolo podobné staršiemu z roku 1760. Od tohto obdobia hlavne vplyvom germanizácie a maďarizácie sa pečať niekol’ko krát menila hlavne nápis, ale symbolika Panny Márie s Ježiškom stále zostávala.

Pri tvorbe obecného erbu bola teda k dispozícií pečať z roku 1821, o ktorej predpokladáme, že bola podobná staršej z roku 1760. Vzhl’adom k tomu, že kult Panny Márie a jej patrocínium pretrvali po stáročia v obci je namieste, že do erbu obce bol prevzatý kompletný obraz pečatného poľa do tejto dnešnej podoby.