Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Ján Vencko l869-l957

Vážení spoluobčania! Starostka obce, obecný kronikár, ako aj príbuzní boli l5. spríla 2OO7 zaspomínať a vzdať úctu v chráme a na cintroíne v Bijacovciach štiavnickému rodákovi, bijacovskému farárovi vdp. Jánovi Venckovi pri príležitosti 5O. výročia úmrtia.

Zvečinil sa ako historik, archeológ, zberateľ starožitnosti, spisovateľ a publicista. Nám všetkým je dobre známy publikáciou Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši a Bijacovčanom publikáciou Z dejín okolia Spišského hradu a kňazskej činnosti.I my si s úctou pripomíname toto výročie a veríme, že meno tohto Velikána je už dnes známe každému Štiavničanovi. V našom Spravodajcovi prinášame doslovný príhovor starostky p. Kleinovej v Bijacovskom chráme. Ján Slivka, kronikár obce Milí Bijacovčania! Sme Vám veľmi povďační za pozvanie na dnešnú spomienku a vyjadrenie úcty dnes už nebohému nášmu rodákovi a Vášmu kňazovi vysokodôstojnému pánovi Jánovi Venckovi, historikovi Spiša. V mladosti ako kaplán chorľavie, ale v zdravotnej prestávke pracuje vo svojom rodnom dome o to viac duševne obdarený Prozreteľnosťou na duchu a silou pre uskutočnenie svojich predsavzatí. V roku l927 podrobne opisuje život svojich rokákov, ba celej našej Hornádskej doliny v “Dejinách Štiavnického opátstva na Spiši” a Vás milí Bijacovčania v publikácií “Zdejín okolia Spišského hradu” v roku l94l. Tieto dve deijinné perly i dnes vyhľadávajú nielen mnohí historici, autori rôznych historických diel, ale všetci,ktorí sa chcú dozvedieť o živote a práci svojich predkov. Sú svetlom pravdy, ktorá bola základným životným krédom autora publikácií a sú aj určitým posolstvom pre nás všetkých – však nie nadarmo sa horvorí, že ak nepoznáš minulosť, nemôžeš chápať prítomnosť. Takmer po 6O. rokoch sa nám podarilo vydať “Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši”vrámci reedície už po druhý krát v náklade l.OOO kusov. Skromný na tele, ale bohatý na duchu Dejiny Štiavnického opátstva venuje jeho exelencií spišskému biskupovi Jánovi Vojtaššákovi a Dejiny z okolia Spišského hradu z príležitosti tristého výročia narodenia bijacovského rodáka pátra Jána Simonidesa , vysokodôstojnému pánovi Dr. Jánovi Semanovi, spišského kanonikovi. Verný cirkvi a slovenskému národu si zaslúži náš historik Spiša priblížiť úryvok z básne v jeho Dejinách: “Kto k národu svému nemá ceplej lásky, a po cudzích roľoch chodzi zbíjac klásky, Pán Boh ho potresce na zároda zradu a na cudzím chlebe zahyne od hladu.” Jeho lásku k svojim rodákom sme sa snažili opätovať osadením jeho busty na rodnom dome v Spišskom Štiavniku 9. januára l972. Jeho život, práca a dielo je určite veľkolepé, keď sa tento akt uskutočnil v čase najhlbšej totality a aj naši najvyšší stranícky funkcionári uznali, že je to človek, ktorý i zasluhuje majestátnu poctu. Rekonštrukcia jeho busty bola prevedená v roku l998 a slávnostne odhalená a vysvätená v októbri toho istého roku za prítomnosti takmer všetkých obyvateľov Spišského Štiavnika a hostí z okolitých dedín. Bývam neďaleko rodného domu Jána Vencka a takmer denne, keď idem okolo mi oči padnú na túto bustu a krátky nápis – V tomto dome sa narodil, pracoval a zomrel historik Spiša, farár bijacovský Ján Vencko a sú tam uvedená aj roky, kedy sa narodil a kedy zomrel l869-l957. Nikdy som vo Vašej obci nebola, preto mám dnes veľkú radosť, že keď sa možno ešte dnes, či zajtra na túto bustu pozriem, s určitosťou a radosťou budem vedieť,kde to vlastne ten náš pán Vencko vykonával svoju kňazskú službu. Chcem preto ešte raz srdečne poďakovať pánovi starostovi za pozvanie a Vám všetkým milí Bijacovčania dovoľte zarecitovať z myšlienok nášmu rodákovi a to možno aj z dôvodu, že v tomto Vašom prekrásnom chráme z každého kútika ešte dozrieva atmosféra Veľkej Noci a veľké tajomstvo zázračného vzkriesenia nášho Spasiteľa “Štiavničan a Bijacovčan! Buď verný odkazu tohto Velikána, nestrať vieru otcov a ver v Krista Pána, za čestnosť a pravdu neboj sa boja, by požehnaná bola obec i rodinka Tvoja.

autor: Ján Slivka