Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Dodatok č.1 k VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

Zverejňujeme návrh dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO, DSO a BRO z ver. zelene

DODATOK Č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene č. 2/2009

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 ods. 1 a 2, § 98, § 103 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1:

§ 10 dopĺňa sa odsek 4 v tomto znení:

Daň z nehnuteľnosti do sumy 3,00 EUR sa nebude vyrubovať.

§ 27
Sadzba poplatku
bod 1 sa mení nasledovne:

1)Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:

a)pri zavedenom množstvovom zbere 0,0282 €/0,85 Sk za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b)pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0274 €/0,83 Sk za osobu a kalendárny deň (10,00 €/301,26 Sk/rok).

Spôsob vyberania dane sa mení nasledovne v § 13 b) v § 16 b) v § 19 2 b) v § 21 b) v § 24 b)

bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 3405138001/5600 vedený v DEXIA BANKA SLOVENSKO, pobočka Poprad.

Spôsob vyberania dane
sa mení nasledovne
v § 29 1 a)

1.Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť obci poplatok: a)spôsobom – v hotovosti priamo do pokladne obce, – bezhotovostným prevodom na účet obce Spišský Štiavnik číslo účtu 3405138001/5600 vedený v DEXIA BANKA SLOVENSKO, pobočka Poprad.

1)Tento Dodatok k Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik na svojom zasadnutí dňa ………… 2009 uznesením č. ……. /2009

§ 34

Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010.

V Spišskom Štiavniku 27. 11.2009
Mária Kleinová
starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 27. 11. 2009
Zvesené z úradnej tabule dňa ………………….