Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obec ako líder v rozvoji regiónu

Tlačová správa
Košice, 12.2.2010
MVO Ľudia a voda ukončil realizáciu projektu vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu s názvom „Obec ako líder v rozvoji regiónu“ v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Cieľom projektu bola príprava zamestnancov samosprávy na aplikáciu inovatívnych poznatkov a stratégií pre zefektívnenie výkonu verejných služieb v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja územia. V rámci realizácie aktivít bude okrem 5 vzdelávacích modulov vypracovaných aj osem strategických materiálov pre potreby dotknutých obcí.
Základným cieľom projektu bolo zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov v snahe zvýšiť predpoklady udržania si pracovného miesta, resp. zvýšiť potenciál pre uplatnenie sa na trhu práce i v iných oblastiach a činnostiach, sa prostredníctvom aktivít projektu dosiahne zefektívnenie činnosti poskytovaných služieb prostredníctvom optimalizácie organizačnej štruktúry a štruktúry vykonávaných činností, komunikácie a riadenia, čím sa odstráni neflexibilnosť komunikácie a zlyhávanie organizácie činností. Prostredníctvom aktivity zamestnanci získajú odbornosť a zručnosti v spoznaní procesov v regionálnom rozvoji, životného cyklu územia a schopnosť včas, kvalifikovane a efektívne zachytiť rozvojové impulzy a zrealizovať ich, čím sa potenciál obce vďaka ľudským zdrojom posunie za hranicu vykonávaných originálnych kompetencií.
Miestom realizácie projektu bola obec Spišský Štiavnik a bol realizovaný v období od 23.3.2009 do 31.1.2010.Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku predstavuje 245 493,29 EUR
Počas trvania projektu budú vzdelávaní zamestnanci obecných úradov v obciach Hranovnica, Spišský Štiavnik a Hrabušice.
Spokojnosť s projektom vyjadrili aj sta­rostovia zúčastnených obcí, ktorý uznávajú vysokú záťaž na pracovníkov obecných úradov. Prínos pre obce je značný. Prostredníctvom aktivity v tomto projekte zamestnanci zís­kajú odbornosť a zručnosti v spoznaní pro­cesov v regionálnom rozvoji životného cyklu územia a schopnosť včas, kvalifiko­vane a efektívne zachytiť rozvojové impul­zy a zrealizovať ich, čím sa potenciál obce vďaka ľudským zdrojom posunie za hrani­cu vykonávaných originálnych kompeten­cií.

Kontakt: MVO Ľudia a voda, tel.: 055/799 88 06
e-mail: ludiaavoda@ludiaavoda.sk
web: www.ludiaavoda.sk

„Priestor na vašu príležitosť.“