Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Sadzobník poplatkov pre rok 2010

Obec Spišský Štiavnik vydáva nasledovný Sadzobník cien pre rok 2010 odsúhlasených Obecným zastupiteľstvom

Poskytovaná služba Poplatok
Vysielanie v obecnom rozhlase 5,00 € / 150,- Sk/reláciu
Prenájom verejného priestranstva 5,00 € / 150,- Sk/miesto
Kopírovanie 0,13 € / 4,- Sk/stranu
Prenájom 110 l KUKA nádoby 5,15 € / 155,- Sk /rok
Použitie domu smútku pre občanov obce 3,31 € / 100,- Sk
Použitie domu smútku pre občanov iných miest a obcí 16,59 € / 500,- Sk
Stočné 0,33 € / 10,- Sk /m3
Prenájom zasadacej miestnosti OcÚ 6,64 € /200,- / hod.

Overovanie podpisov podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Stavebné konanie podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

V Spišskom Štiavniku 18.12.2009

Mária Kleinová
starostka obce