Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ


V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 16. apríl 2010, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Správa z úseku – PREVENCIA KRIMINALITY / ppor. Jendrál
 5. Kontrola plnenia uznesení / p. Kleinová
 6. Úprava zmien rozpočtu k 31.12.2009 / p. Martinková
 7. Ročná účtovná závierka a záverečný účet obce
  • hospodárenie obce v roku 2009 / p. Martinková
  • správa nezávislého auditora pre obecné zastupiteľstvo k ročnej účtovnej závierke
  • stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu a k účtovnej závierke za rok 2009 / Ing. Korenko
 8. Prejednanie písomnej žiadosti občanov Spišského Štiavnika – Kaštieľa ohľadom presídlenia z osady Kaštieľ / p. Kleinová
 9. Novela zákona o obecnom zriadení / p. Kleinová
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesení
 13. Záver

Mária Kleinová
starostka obce