Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zrekonštruovaná základná škola

Dňa 23.07.2009 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prijímateľ: Obec Spišský Štiavnik
Názov projektu: Rekonštrukcia strechy so zateplením a prístavba telocvične ZŠ Spišský Štiavnik, zariadenia významného hľadiska MRK.
Operačný program: Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 554 836,86 EUR
Poskytovateľ poskytne nenávratný finančný príspevok: 527 095,02 EUR