Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznam školskej jedálne


Školská jedáleň pri Základnej škole v Spišskom Štiavniku oznamuje rodičom detí základnej školy, že vzhľadom k tomu, že boli splnené podmienky Výnosu MPSVaR SR č. 23609/2008 – II/1, majú nárok všetky deti základnej školy na dotáciu na stravu.

Za stravu rodič uhrádza 17 centov. Rodičia, ktorých deti sa ešte nestravujú a majú záujem o stravovanie, nech sa prihlásia u vedúcej školskej jedálne v dňoch 30.4., 3.5. a 4.5.2010 v čase od 7.30 do 17.00 hod.