Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 28. máj 2010, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení / p. Kleinová
  • a) Správy o vykonaných kontrolách
  • b) Rozbor hospodárenia za I.Q 2010 / Ing.Korenko, p.Martinková
 5. Schválenie prevádzkového poriadku ihriska s umelou trávou a minitelocvične
 6. Udelenie cien starostu obce za osobný prínos pri rozvoji športu v obci Spišský Štiavnik
 7. Výpoveď zmluvy o zriadení spoločného školského úradu medzi mestom Poprad a obcou ku dňu 31.5.2010
 8. Schválenie rokovacieho poriadku OZ Spišský Štiavnik a poriadku odmeňovania poslancov OZ v zmysle novelizácie zákona č. 369/1990
 9. Predloženie cenovej ponuky firmy ENVIROTREND s.r.o., Pražská 4, Košice na zabezpečenie vypracovanosti projektovej dokumentácie v obci Spišský Štiavnik – obecné komunikácie podľa operačného programu opatrenia 4.1a regenerácia sídiel
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesení
 13. Záver

Mária Kleinová, starostka obce