Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Valné zhromaždenie urbárnikov


Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2010 (nedeľa) o 15:00 hod. v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku.

Program

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  2. Správa o plnení uznesení VZ zo dňa 25.4.2009 o činnosti výboru
  3. Správa o plnení úloh Urbariátu za uplynulé volebné obdobie – rok 2009, rozbor hospodárenia
  4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2009
  5. Správa dozornej rady
  6. Plán práce na rok 2010
  7. Organizačné zmeny členov výboru
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver