Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ


V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 10. september 2010, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia / p.Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení / p.Kleinová
 5. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2010 / p.Martinková
 6. Stanovisko kontrolóra obce k rozboru hospodárenia / Ing.Korenko
 7. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách / Ing.Korenko
 8. List splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity p.Polláka ohľadom využívania multifunkčného ihriska, prehodnotenie prevádzkového poriadku a cenníka / p. Kleinová
 9. Správa o priebehu investičnej výstavby v obci – zateplenie budovy TJ / p.Kleinová
 10. Interpelácie poslancov, rôzne:
  – príprava memoriálneho dňa Martina Slivku na 23. septembra 2010 o 17.00 hod.
  – žiadosť o odpredaj pozemku Dušan Lacko, Priečna 281, 059 14 Spišský Štiavnik
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesení
 13. Záver

Mária Kleinová starostka obce