Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ


V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 29. október 2010, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia / p.Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení / p.Kleinová
 5. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách /Ing.Korenko
  • Výpoveď nájomnej zmluvy priestorov na ihrisku TJ – /Bc. Janka Slivková
  • Žiadosť o prenájom časti priestorov na ihrisku – Jaroslav Šavel
 6. Harmonogram inventúrnych prác v roku 2010, príkaz na vykonanie inventúr na r. 2011 /p. Martinková
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku Dušan Lacko, Priečna 281, 059 14 Spišský Štiavnik po prehodnotení komisiou výstavby
 8. Žiadosť o zmenu nájomcu obecného bytu – Ladislav Žiga
 9. Návrh VZN obce Spišský Štiavnik o podmienkach predaja a poskytovania služieb
  na trhových miestach – Trhový poriadok obce Spišský Štiavnik
 10. Informácia o priebehu investičnej výstavby v obci /p.Kleinová
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver

Mária Kleinová starostka obce