Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ


V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 19. november 2010, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia / p.Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení / p.Kleinová
 5. Návrh Dodatku č.2 k VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene /p.Zummerová
 6. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole /Ing.Korenko
 7. Rozbor hospodárenia obce k 30.9.2010 /Ing.Korenko
 8. Úprava rozpočtu podľa zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách /p.Martinková
 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 a výhľadový rozpočet na roky 2012 a 2013 /p.Martinková
 10. Schválenie sadzobníka poplatkov na rok 2011 /p.Martinková
 11. Schválenie projektu „Vybudovanie zberného dvora vrátane separácie zberu“ /p.Kleinová
 12. Vyhodnotenie volebného obdobia 2006–2010 /p.Kleinová
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

Mária Kleinová starostka obce