Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ


V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 10. december 2010, t.j. piatok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí / p.Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení / p.Kleinová
 5. Schválenie platného VZN č. 2/2009 a Dodatku č.1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene /p.Zummerová
 6. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia pri ZŠ na rok 2011 /p.Martinková
 7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce /Ing.Korenko
 8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011 a výhľadový rozpočet na roky 2012 a 2013 /p.Martinková
 9. Správa o investičnej výstavbe v obci /p.Kleinová
 10. Interpelácie poslancov
 11. Rôzne
 12. Záver

Mária Kleinová starostka obce