Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 27. december 2010, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom obecného zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie
 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insignií
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvolenej starostky
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a ďalších komisií a ich predsedov:
  • a) komisia pre financie, spravovanie obecného majetku, obchodu a služieb,
  • b) komisia pre riešenie sťažností a petícií občanov,
  • c) komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie,
  • d) komisia pre rozvoj vzdelávanie, kultúry, sociálne veci, mládeže a športu
 10. Diskusia
 11. Záver

Mária Kleinová starostka obce