Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Valné zhromaždenie urbárnikov


Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2010 (nedeľa) o 15:00 hod. v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku.

Program

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  2. Správa o plnení uznesení VZ zo dňa 25.4.2010 o činnosti výboru
  3. Správa o plnení úloh Urbariátu za uplynulé volebné obdobie – rok 2009, rozbor hospodárenia
  4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2009
  5. Správa dozornej rady
  6. Plán práce na rok 2010, rozpočet na rok 2010 – predpoklad
  7. Organizačné zmeny členov výboru, doplňujúce voľby výboru
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver