Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obecný spravodajca 1/2011

Vážení spoluobčania. V nasledujúcich dňoch sa k Vám dostane nové číslo našich obecných novín – Obecný spravodajca č.1. Než sa tak stane môžete si ho v elektronickej podobe a v plnofarebnej verzii stiahnuť priamo z tejto stránky. Všetky staršie čísla nájdete na stránke venovanej obecným novinám resp. Obecnému spravodajcovi.

“… chcem sa Vám ospravedlniť v mene svojom i v mene redakčnej rady za oneskorené vydanie 1. čísla nášho spravodajcu v tomto roku a to z dôvodu, že došlo k zmene pozície grafika a dizajnéra nášho spravodajcu. Na túto pozíciu sme robili výberové konanie v zmysle smernice o verejnom obstarávaní, ktorá má určité časové limity v rámci odvolacích lehôt a tak sme nakoniec z troch ponúk vybrali ponuku pána architekta Tomáša Bujnu, ktorý je zároveň spracovateľom našej webovej stránky www.spisskystiavnik.sk. Veríme, že pod jeho vedením sa vylepší nielen dizajn, grafická úprava, ale i celková úroveň nášho spravodajcu. Ďalšie pozitívne zmeny sme zaznamenali v rozšírení redakčnej rady, keď sa novými členmi stali Ing.Dušan Herák a Ing.Jozef Pažitný.”
(z príhovoru pani starostky)

Prílohy k článku:

Obecný spravodajca č.1