Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ


V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 18. február 2011, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení /p. Kleinová
 5. Schválenie zápisu v obecnej kronike za rok 2010 /p. Kleinová
 6. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole na úseku hospodárenia s majetkom obce, správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 /Ing. Korenko
 7. Správa o vykonaní inventarizácií majetku obce za rok 2010 /p. Martinková
 8. Návrh zmeny rokovacieho poriadku obce, štatútu obce v zmysle novelizácie zákona 369/1990 o obecnom zriadení /p. Kleinová
 9. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Spišský Štiavnik v súlade so zákonom č. 138/1991 po jeho novelizácii zákonom č. 258/2009 /Ing. Korenko
 10. Návrh VZN obce Spišský Štiavnik č. 3/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce /p. Martinková
 11. Voľba komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov pri OZ Spišský Štiavnik
 12. Delegovanie poslancov do školských rád, určenie poslaneckých obvodov /p. Kleinová
 13. Správa z mimosúdneho riešenia právnej veci – prenájom Domu dôchodcov Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 14. Žiadosť o kúpu pozemkov – Ladislav Ščuka, Priečna 287, 059 14 Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 15. Žiadosť o úľavu miestneho poplatku za komunálny odpad – Javorský Štefan, Kvetná 88, 059 14 Spišský Štiavnik
 16. Žiadosť o zmenu pre účely poplatkov odpadových vôd – Chripko Pavel, Priečna 274, 059 14 Spišský Štiavnik /p. Rákociová
 17. Žiadosť o schválenie úpravy rozpočtu Základnej školy na rok 2011 podľa skutočného rozpisu normatívnych finančných prostriedkov MŠ SR na rok 2011, oznámenie o organizácii školského roku 2011/2012 /p. Kleinová
 18. Interpelácie poslancov
 19. Rôzne
 20. Záver

Mária Kleinová starostka obce