Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Povinnosť účastníka škodovej udalosti – usmernenie

Prezídium Policajného zboru v súvislosti s uplatňovaním inštitútu škodovej udalosti podľa § 64 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) zistilo skutočnosti, ktoré poukazujú na nedodržiavanie povinnosti účastníkov škodovej udalosti podľa § 66 ods. 6 citovaného zákona.

Na základe týchto zistení a v záujme zabezpečenia správneho postupu účastníkov škodovej udalosti vydávam toto usmernenie:

1.Prostredníctvom osôb oprávnených poskytovať informácie hromadným informačným prostriedkom zabezpečiť informovanie verejnosti o dodržiavaní povinností účastníka škodovej udalosti v cestnej premávke. V informáciách zdôrazniť najmä skutočnosť, že odídenie účastníka škodovej udalosti, ktorý spôsobil škodu na zaparkovanom vozidle (napr. aj v prípade ponechaného písomného kontaktu na svoju osobu na poškodenom vozidle) bez toho, aby splnil zákonom ustanovené povinnosti účastníka škodovej udalosti, má za následok, že predmetná udalosť v cestnej premávke nemôže byť považovaná za škodovú udalosť. Po jej ohlásení príslušníkovi Policajného zboru bude považovaná za dopravnú nehodu podľa § 64 ods.2 písm. c) zákona o cestnej premávke. Takéto konanie je porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 137 ods. 2 písm. c) zákona o cestnej premávke so všetkými dôsledkami, ktoré z takéhoto konania vyplývajú.

2.Poukázať na možnosť účastníka škodovej udalosti, ktorý škodu spôsobil, využiť informačné služby nákupných centier, kultúrno-spoločenských, športových zariadení a iných objektov kumulujúcich cestnú premávku pre zabezpečenie vodiča k svojmu poškodenému vozidlu (napr. komunikačnými prostriedkami nákupného centra upovedomiť vodiča o poškodení jeho vozidla a dostavení sa k nemu), aby mohol byť uplatnený inštitút škodovej udalosti.