Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ


V zmysle Zákona č.369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. máj 2011, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 h, zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení, doplnenie odpovedí na interpelácie poslancov z posledného zasadnutia OcZ 8.4.2011 /p.Kleinová
 5. Použitie rezervného fondu
  Úprava rozpočtu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách /p.Martinková
 6. 1.Správa nezávislého auditora k hospodáreniu obce za rok 2010 /p.Kleinová
 7. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2010 /Ing.Korenko
 8. Rozbor hospodárenia, správa k rozboru hospodárenia za rok 2010 /Ing.Korenko
 9. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 /Ing.Korenko
 10. Správa o hospodárení obce za 01-03/2011 /Ing.Korenko
 11. Správa z kontroly vybavovania sťažnosti a petícií občanov /Ing.Korenko
 12. Informácia o pripravenosti obce na sčítanie obyvateľstva /p.Kleinová
 13. Rokovací poriadok – úprava v časti rokovacie materiály /p. Kleinová
 14. Správa o investičnej výstavbe v obci /p.Kleinová
 15. Schválenie VZN č. 5/2011 o označovaní ulíc, priestranstiev a stavieb
 16. Schválenie komunitného plánu obce /p.Kleinová
 17. Odkúpenie pozemku pod budovou Detského domova v zmysle spracovaného GO plánu č. 33/2011
 18. Interpelácie poslancov
 19. Rôzne
  • Odpoveď zo dňa 5.4.2011 ohľadom kúpnej zmluvy Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo
  • Spišské Podhradie a Miroslav Mrava
  • Žiadosť o povolenie výstavby altánku na ihrisku TJ – p. Jaroslav Šavel
 20. Záver