Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Cieľ projektu
Zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti obce Spišský Štiavnik prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre obce. Posilnenie vybavenosti a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v obci Spišský Štiavnik.

Špecifický cieľ
Zvýšenie kvality bývania obyvateľov obce Spišský Štiavnik vo vzťahu k zrevitalizovanému centru obce. Technické zabezpečenie realizácie oprávnených činností vedúcich k posilneniu vybavenosti územia a zvýšeniu kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v obci.

Popis očakávaného stavu
Po realizácii projektu sa zrevitalizuje celé centrum obce. Navrhujú sa spevnené plochy zo zámkovej dlažby hr. 60 mm a to na všetkých peších komunikačných plochách – chodníkoch. Na ploche autobusovej zastávky sa navrhuje nová asfaltová povrchová úprava, na ktorú naväzuje komunikačný chodník pre peších. Celá úprava plôch pri autobusovej zastávke je doplnená plochami zelene, ale dominantným prvkom je objekt autobusovej zastávky. Tiež sa dopĺňa peší komunikačný systém o plochy chodníkov smerujúce od autobusovej zastávky ku kostolu a tiež po opačnej strane do ostatných častí obce (cintorín a škola). Niektoré pešie komunikácie budú doplnené plochami zelene.