Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva


Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 31.7.2011 o 15:00 h v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku.

Program

 1. Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 2. Správa o plnení uznesení VZ z dňa 12.12.2010 o činnosti výboru
 3. Správa o plnení úloh Urbariátu za uplynulé volebné obdobie – rok 2010, rozbor hospodárenia
 4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2010
 5. Správa dozornej rady
 6. Plán práce na rok 2011, rozpočet na rok 2011 – predpoklad
 7. Odstúpenie predsedu Urbárskeho pozemkového spoločenstva majiteľov lesov a pôdy Spišský Štiavnik
 8. Voľba predsedu
 9. Organizačné zmeny členov výboru, doplňujúce voľby výboru
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Dňa: 12.7.2011
Predseda: Jaroslav Budinský