Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností

Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 11 ods. 1 a § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vydáva tieto Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Spišský Štiavnik (podrobnosti v prílohe)

Príloha k článku:
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností