Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce č.7/2011

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce č. 7/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení

§ 1 Predmet a účel

 1. Na území obce Spišský Štiavnik nie je možné prevádzkovať hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e), h) a i) zákona o hazardných hrách, t. j.
  • hazardné hry v kasíne,
  • stávkové hry,
  • hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
  • hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
  • charitatívne lotérie
  • hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 2 písmen a) až h) zákona o hazardných hrách, ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.
 2. Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e), h) a i) zákona o hazardných hrách, ktorá je prevádzkovaná na území obce je povinný skončiť jej prevádzkovanie dňom 1.1.2012.
 3. Účelom tohto nariadenia je vo verejnom záujme obce vytvoriť podmienky na zamedzenie negatívneho dopadu hazardných hier na život obyvateľov.

§ 2 Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik na svojom zasadnutí dňa …. 2011 uznesením č. ……./2011.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť …. .2011.

V Spišskom Štiavniku, dňa ….. 2011

Mária Kleinová
starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 9.9.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa ……………… 2011

príloha k článku:
VZN 2011-07 návrh