Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ


V zmysle Zákona č.369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 9. september 2011, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 h, zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie VZN obce Spišský Štiavnik č. 6/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik /p. Kleinová, p. Kacvinská – vedúca ŠJ
 6. Návrh VZN obce Spišský Štiavnik č. 7/2011 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce /p. Kleinová
 7. Správa o investičnej výstavbe v obci /p. Kleinová, Ing. Božoň, Ing. Mrava
 8. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole v ZŠ Spišský Štiavnik – následná kontrola účtovných dokladov /Ing. Korenko
 9. Správa o hospodárení obce za I. polrok 2011 /Ing. Korenko, p. Martinková
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bytové spoločenstvo Broskyňa, zastúpené Františkom Brotkom
  par.č. 3785/31, diel o výmere 11 m2 /p. Kleinová
 11. Žiadosť o vybudovanie detského ihriska /predkladá: p. Kleinová
 12. Rozsudok v mene SR o určení výpovede nájomnej zmluvy žalobcu Humanitár, n.o., Prešov /p. Kleinová
 13. Interpelácie poslancov
 14. Rôzne: Žiadosť riaditeľa Základnej školy Spišský Štiavnik o schválenie finančných prostriedkov z prenájmu ŠZŠ
 15. Záver

Mária Kleinová
starostka obce