Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

VZN č.6/2011 príspevok v školských jedálňach

Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 6/2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku v súlade s ustanovením § 6 odst. 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik, ktorým určuje výšku príspevku na čiastočnú ohradu nákladov na nákup potravín (ďalej len príspevok na stravu) a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik.

§ 1 Úvodné ustanovenia

  1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik určuje výšku príspevku na stravu a podmienky jeho úhrady v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik.
  2. Výšku príspevku na stravu v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik určeného týmto Všeobecne záväzným nariadením zverejní riaditeľ školy obvyklým spôsobom.

§ 2 Výška príspevku na stravu

Materská škola denné (stravníci od 2 – 6 rokov)
Desiata 0,26 €
Obed 0,64 €
Olovrant 0,22 €
Celkom 1,12 €

Základná škola (stravníci od 6 – 11 rokov)
Obed 0,95 €

Základná škola (stravníci od 11 – 15 rokov)
Obed 1,01 €

Stredná škola (stravníci od 15 – 18/19 rokov)
Obed 1,12 €

§ 3 Podmienky úhrady

Termín a spôsob úhrady príspevku na stravu v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik určí riaditeľ školy.

§ 4 Záverečné ustanovenia

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štiavnik o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik bol vyvesený na úradnej tabuli obce Spišský Štiavnik na pripomienkovanie občanom dňa 25. augusta 2011 a zvesený dňa 8. septembra 2011 bez pripomienok občanov.
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 6/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 9. septembra 2011 uznesením č. 101/2011.
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 6/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Spišský Štiavnik dňa 12. septembra a zvesené 27. septembra 2011.
  4. Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štiavnik č. 6/2011 sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
  5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 6/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 2011.

Mária Kleinová
starostka obce

príloha k článku:
VZN č.6/2011