Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ


V zmysle Zákona č.369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 21. október 2011, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 h, zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení /p. Kleinová
 5. Správa kontrolóra obce z kontroly organizačných noriem obce /Ing. Korenko/li>
 6. Schválenie VZN obce č. 7/2011 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce /p. Kleinová
 7. Harmonogram inventúr majetku za rok 2011 /p. Martinková
 8. Spolufinancovanie 5% z predkladaného projektu MVSR na vybavenie hasičov /p. Kleinová
 9. Navýšenie úveru z Dexia banky Slovensko na dofinancovanie projektu Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik /p.Kleinová
 10. Návrh VZN č. 8/2011 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku /p. Kleinová
 11. Žiadosť p. Pavla Tardu s manželkou a p. Štefana Marczyho s manželkou o stanovenie termínu vybudovania prístupovej cesty
 12. Interpelácie poslancov
 13. Rôzne
 14. Záver

Mária Kleinová
starostka obce