Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2012

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti

  • Následná kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v Základnej škole v Spišskom Štiavniku za rok 2011
  • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31.3.2012
  • Následná kontrola účtovných dokladov
  • Namátková kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Stanoviská kontrolóra obce

  • Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2011

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing.Ondrej Korenko – kontrolór obce
V Spišskom Štiavniku 27.11.2011