Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ


V zmysle Zákona č.369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 25. november 2011, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 h, zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení /p. Kleinová
 5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene /p. Kleinová
 6. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole /Ing. Korenko
 7. Schválenie Dodatku č. 14 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 8. Rozbor hospodárenia obce k 30.9.2011 /Ing. Korenko
 9. Úprava rozpočtu podľa zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách /p. Martinková
 10. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 a výhľadový rozpočet na roky 2013 a 2014 /p. Martinková
 11. Návrh sadzobníka poplatkov na rok 2012 /p. Martinková
 12. Návrh VZN obce Spišský Štiavnik č. 1/2012 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa /p. Kleinová
 13. Návrh VZN obce Spišský Štiavnik č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky /p. Kleinová
 14. Schválenie VZN obce Spišský Štiavnik č. 8/2011 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku /p. Kleinová
 15. Prehodnotenie uznesenia č. 105/2011 odpredaj pozemku Bytovému spoločenstvu Broskyňa – vklad do katastra nehnuteľnosti /p. Kleinová
 16. Oboznámenie poslancov s výsledkom kontroly NKÚ Prešov /p. Kleinová
 17. Odpoveď z Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, Banská Bystrica ohľadom odvolania poplatníka za komunálne odpady voči výmeru č. 184 /p. Kleinová
 18. Informácia pre poslancov o hlasovaní /p. Kleinová
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver

Mária Kleinová
starostka obce