Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva


Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2011 o 15:00 h v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku.

Program

 1. Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 2. Správa o plnení uznesení VZ z dňa 31.7.2011
 3. Správa o plnení úloh Urbariátu za uplynulé volebné obdobie – rok 2010, rozbor hospodárenia
 4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2010
 5. Správa dozornej rady
 6. Plán práce na rok 2012, rozpočet na rok 2012 – predpoklad
 7. Voľba predsedu
 8. Voľba členov výboru a dozornej rady
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Dňa: 24.11.2011
Predseda: Jaroslav Budinský