Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č.369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 16. december 2011, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 h, zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení /p. Kleinová
 5. Schválenie Dodatku č.2 k VZN č.2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene /p. Zummerová
 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 /Ing. Korenko
 7. Úprava rozpočtu podľa zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách /p. Martinková
 8. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2012, 2013, 2014 /Ing. Korenko
 9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2012 a výhľadový rozpočet na roky 2013 a 2014 /p. Martinková
 10. Schválenie sadzobníka poplatkov na rok 2012 /p. Martinková
 11. Schválenie VZN obce Spišský Štiavnik č. 1/2012 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa /p. Kleinová
 12. Schválenie VZN obce Spišský Štiavnik č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky /p. Kleinová
 13. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č.1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Spišský Štiavnik /p. Martinková
 14. Schválenie Smernice o finančnej kontrole č. 1/2012 /p. Martinková
 15. Schválenie zmeny Rokovacieho poriadku /p. Kleinová
 16. Žiadosť r. Skokanovej k nadstavbe r.d. č. 367 v k.ú. Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 17. Rôzne
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

Mária Kleinová
starostka obce