Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

VZN 1/2012 poskytovanie finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

Obec Spišský Štiavnik na základe ustanovení § 6 ods. l a § 11 ods.4 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa (ďalej len nariadenie).
(viac v prílohe k článku)

Prílohy k článku:
vzn-1-2012