Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č.369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 17. február 2012, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 h, zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení /p. Kleinová
 5. Schválenie VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene /p. Zummerová
 6. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku obce Spišský Štiavnik /p. Rákociová
 7. Schválenie návrhu dodatku k VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 8. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2011 /Ing. Korenko
 9. Informácia Finančného riaditeľstva SR o zdaňovaní spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov /p. Kleinová
 10. Zrušenie uznesenia č. 148/2011 ohľadom terénnej sociálnej práce a schválenie uznesenia o zaradení obce do národného projektu TSP bez finančného príspevku obce /p. Kleinová
 11. Informácia o neschválení Žiadosti o NFP z operačného programu Životné prostredie, „Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik, kód ITMS: NFP24140111289“ /p. Kleinová
 12. Schválenie zápisu v obecnej kronike a obecnom albume, odmena kronikárovi obce /p. Kleinová
 13. Delegovanie zástupcov obce do školských rád – Materská škola, Základná škola Spišský Štiavnik
 14. Žiadosť občana o kúpu pozemku zo dňa 7.2.2012, parc.č. 501/2 o výmere 54 m2 – záhrady /v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a /8/e/ /p. Kleinová
 15. Správa NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane výkonu a dodržiavania povinností vyplývajúcich z európskej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi /p. Kleinová
 16. Žiadosť občana o sprístupnenie informácií zo dňa 24.1.2012 /p. Kleinová
 17. Rôzne
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

Mária Kleinová
starostka obce