Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č.369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 23. marec 2012, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 h, zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení /p. Kleinová
 5. Správa kontrolóra obce o kontrole účtovných dokladov /Ing. Korenko
 6. Zvýšenie nájmu – Pošta, Humanitár, n.o. – o mieru inflácie, Návrh Dodatkov k zmluvám /p. Kleinová
 7. Započítanie pohľadávok firmy Euro-building. a.s. Bratislava a návrh na súdne konanie
 8. Žiadosť ZŠ o dotáciu – schválenie finančných prostriedkov za prenájom ŠZŠ na realizáciu
  počítačovej učebne v ZŠ /p. Kleinová
 9. Zápisnica a návrhy komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie ohľadom
  realizácie II. Revitalizačného projektu protipovodňových opatrení, verejného osvetlenia na
  ulici Hlavnej a Kláštornej a ohľadom vysporiadania pozemkov na Mlynskom náhone /p. Kleinová
 10. Oznámenie o zrušení prevádzky v predmete ubytovanie – Pavol Jasič
 11. Aktualizácia cieľov a projektov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský
  Štiavnik na obdobie 2012 – 2016
 12. Informácia o priebehu a výsledok inventúr za rok 2011 /p. Martinková
 13. Informácia o zložení Rady školy – ZŠ, MŠ a z volieb predsedov školských rád /p. Kleinová
 14. Rôzne
 15. Interpelácie poslancov
 16. Záver

Mária Kleinová
starostka obce