Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Správa NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia


Obec Spišský Štiavnik zverejňuje SPRÁVU Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane výkonu a dodržiavania povinností vyplývajúcich z európskej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. (podrobnosti v prílohe k článku)

Príloha k článku:
sprava-o-vysledku-suhrnna-56-10-11-1070