Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Otvorený list a poďakovanie policajnému zboru v Poprade

V zmysle uznesenia č. 37/2012 prijatého na zasadnutí OZ dňa 23.3.2012 uverejňujeme ďakovný list za vzorné plnenie služobných povinností nadporučíka Petra Jendrála.

Vážený pán riaditeľ,
žijeme v 21. storočí, v období demokracie. Je to v každom prípade jav nielen pozitívny, ale ako všetko na svete i jav protirečivý. Demokracia priniesla so sebou i do našej obce niektoré prvky, ktoré ovplyvnili správanie sa ľudí a to predovšetkým tých neprispôsobivých a hlavne občanov Rómov. A tak sa v mnohých oblastiach nášho spoločenského života stretávame skoro denne s prvkami zasahujúcimi hlavne do morálnej a etickej oblasti prejavujúcimi sa predovšetkým v spochybňovaní všetkého doteraz zaužívaného – neúcta k spoluobčanom, nadriadeným, drobné i väčšie krádeže, bitky, neporiadok, zaháľanie, vyhýbanie sa práci. Niektorí „tiež občania“ rúcajú i posledné zvyšky morálnych a etických hodnôt, ktoré sú ešte niekde zakorenené hlboko v srdci hlavne starších občanov.
A tu si dovoľujem vyjadriť presvedčenie, že bez pomoci príslušníkov polície by sme tento úsek práce našej samosprávy určite nezvládli. Veľmi oceňujeme, že sa podarilo umocniť prácu polície na našom okrsku v Hranovnici zvýšením počtu príslušníkov PZ, ako aj vybavením zásahovými vozidlami, čo sme pocítili v jednotlivých obciach od začiatku tohto nasadenia. Spolupráca s vedením okrsku je na veľmi dobrej úrovni.
Od samého začiatku môjho pôsobenia na komunálnej pôde a to je desať rokov som v radoch príslušníkov PO Hranovnica objavila skutočnú osobnosť policajta – človeka, ktorý v rámci úcty k životu nerobí rozdiel medzi vyšším a nižším, medzi cennejším a menej cenným životom, vie sa smelo postaviť na stranu pravdy a spravodlivosti, má prirodzený rešpekt a autoritu medzi všetkými občanmi a často je ochotný pomôcť dobrou radou i mimo pracovnej doby v čase osobného voľna. V poslednom období sa mu podarilo vypátrať odcudzený obecný majetok neprispôsobivými občanmi v značnej finančnej hodnote, ktorý by obec pri súčasnom financovaní doplnila naozaj veľmi ťažko.
Týmto človekom je nadporučík Peter Jendrál, ktorého som si dovolila s pánom riaditeľom PO Hranovnica mjr. Mgr. Petrom Suchým pozvať na zasadnutie OZ dňa 23.3.2012 a v mene všetkých poslancov mu poďakovať za jeho záslužnú prácu. OZ prijalo uznesenie, ktoré Vám v prílohe zasielam. S potešením som ja ujala tejto úlohy, aby som ešte raz mohla apelovať na výsledky tohto výnimočného mladého človeka a popriať mu do ďalšieho osobného i pracovného života veľa pevného zdravia, entuziazmu a odhodlania do tejto náročnej práce.

S úctou
Mária Kleinová
starostka obce

Príloha k dokumentu
otvoreny-list-podakovanie