Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č.369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 18. máj 2012, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 h, zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení /p. Kleinová
 5. Správa kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
  • plnenie príjmov a výdavkov zo dňa 2.5.2012
  • následná kontrola plnenia uznesení OZ dňa 16.12.2011

  /Ing. Korenko

 6. Schválenie VZN č. 4/2012 o verejnom poriadku na území obce Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 7. Návrh VZN č. 5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby /p. Kleinová
 8. Zrušenie uznesenia č. 168/2011 (sťažnosť) /p. Kleinová
 9. Započítanie pohľadávok Obce s Euro-buildingom a.s. Bratislava /p. Kleinová
 10. Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve – vyjadrenie Humanitáru n.o. Prešov /p. Kleinová
 11. Žiadosti o povolenie futbalového turnaja a hudobnej produkcie – Koloman Pačaj,
  Priečna 289, Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 12. Zapojenie sa obce do aktuálnych výziev – projekt /p. Kleinová
 13. Návrh na udelenie ceny starostky obce za dlhodobú a zaslúžilú prácu členom DHZ pri príležitosti
  130. výročia založenia DHZ Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 14. Rôzne
 15. Interpelácie poslancov
 16. Záver

Mária Kleinová
starostka obce