Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č.369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 22. jún 2012, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 h, zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení, doplnenie odpovedí na interpelácie poslancov z posledného
  zasadnutia OZ 18.5.2012 /p. Kleinová
 5. Úprava rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva /p. Kleinová
 6. Informácia o priebehu kontroly investičného projektu Revitalizácia verejných priestranstiev
  v centre obce Spišský Štiavnik vykonanej SO/RO Prešov /Ing. Mrava
 7. Správa nezávislého auditora k hospodáreniu obce za rok 2011 /p. Kleinová
 8. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2011 /Ing. Korenko
 9. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011 /p. Kleinová
 10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 /Ing. Korenko
 11. Opätovné prerokovanie žiadosti obce Spišský Štiavnik – zapojenie sa do projektu
  z Region. operačného programu 4.1 Regener. sídiel, 4.1.b Infraštruktúra bývania /p. Kleinová
 12. Organizácia základnej školy v školskom roku 2012/2013 /p. Kleinová
 13. Žiadosť Občianskeho združenia KHAMORO o povolenie hudobnej produkcie dňa 23.júna 2012 /p. Kleinová
 14. Rôzne
 15. Interpelácie poslancov
 16. Záver

Mária Kleinová
starostka obce