Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č.369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 14. september 2012, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 h, zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení, doplnenie odpovedí na interpelácie poslancov z posledného
  zasadnutia OZ 22.6.2012 /p. Kleinová
 5. Informácia o priebehu zúčtovania projektu Revitalizácia verejných priestranstiev / Ing. Božoň
 6. Správa kontrolóra obce z vykonaných kontrol
  • a/ preverenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v areáli bývalého poľnohosp. družstva
  • b/ následná kontrola tvorby a čerpanie sociálneho fondu v Základnej škole v Spišskom Štiavniku
  • c/ stav plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 30.6.2012 v porovnaní s ročným rozpočtom obce

  /Ing. Korenko

 7. Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2012 /p. Martinková
 8. Úprava rozpočtu obce /p. Martinková
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku Miroslav Ščuka a manželka Božena, Priečna 287, Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 10. Správa zo zasadnutia komisie výstavby /p. Ing. Mgr. Bukovič
 11. Správa zo zasadnutia finančnej komisie / Ing. Hudzík
 12. Rôzne
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

Mária Kleinová
starostka obce