Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznam SAD k novým cestovným poriadkom

SAD Poprad a.s. spracoval návrh na úpravu CP 2012/2013 k termínu 9.12.2012 pre autobusovú prímestskú dopravu. Pri spracovaní návrhu sa brali do úvahy pripomienky jednotlivých obcí, jednotlivcov a  iných subjektov /školy, firmy/. Požiadavky na pridanie nových spojov neboli vo väčšine prípadov realizované, pretože podľa platnej zmluvy medzi VUC Prešov a SAD Poprad je ročný dohodnutý počet kilometrov nemenný. Návrh CP zohľadňuje aj zmenu CP ZSSK – prípoje k vlakom a od vlakov v jednotlivých styčných bodoch.

K uvedenému konečnému návrhu CP môžu obce zaslať pripomienky do termínu 26.10.2012 s tým, že nebudú požadovať pridanie nových spojov.
Po uvedenom termíne bude konečný návrh CP 2012/2013 predložený na schválenie VUC Prešov.

Pripomienky po tomto termíne nebudú brané do úvahy.

Konečný návrh CP 2012/2013 pre jednotlivé linky nájdete na internetovej stránke sadpp.sk 

Žiadame preto občanov, aby svoje pripomienky nahlásili na obecnom úrade Spišský Štiavnik alebo na SAD Poprad v stanovenom termíne.