Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2013

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:
– Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu
obce v roku 2012, organizáciam v rozsahu nakladania s týmito finančnými
prostriedkami v zmysle VZN č.3/2012 o podmienkach poskytovania dotácii
z rozpočtu obce – kontrola predložených dokladov zo strany organizácie.

Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2013.

– Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Č. 211/2000 Z.z. v platnom znení – povinné zverejňovanie informácii zo strany
Základnej školy v Sp. Štiavniku ako povinnej osoby – právnická osoba zriadená
Obcou.

Následná kontrola účtovných dokladov

Namátková kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Stanoviská kontrolóra obce.
Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce
za rok 2012.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing.Ondrej Korenko – kontrolór obce
V Spišskom Štiavniku 23.11.2012