Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 16. november 2012, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení OcZ /p. Kleinová
 5. Doriešenie bezchybného prevádzkovania verejnej kanalizácie v úseku nehnuteľnosti p. Petra Tomajka, Priečna 265/29, Spišský Štiavnik / Ing. Jarabinský, Ing. Mgr. Bukovič
 6. Schválenie Dodatku č. 3 – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 7. Schválenie VZN obce Spišský Štiavnik č. 5/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác /p. Kleinová
 8. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách:
  • – následná kontrola plnenia uznesení OZ 22.6.2012
  • – kontrola stavu plnenia príjmov a čerpania výdavkov obce k 30.9.2012
  • – následná kontrola účtovných dokladov

  /Ing. Korenko

 9. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /URSO/ na rok 2013 o vyňatí z regulovanej činnosti pre odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vykonávanú regulovaným subjektom W-Control, s.r.o. Poprad na rok 2013 /p. Kleinová
 10. Schválenie harmonogramu inventarizácie majetku obce pre rok 2012 /p. Martinková
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva Jaroslav Slodičák a manželka Magdaléna Slodičáková, Slnečná 419, Spišský Štiavnik v zmysle spracovaného GO plánu – novovytvorená parcela č. 429/6 o výmere 190 m2. /p. Kleinová
 12. Úprava rozpočtu obce na rok 2012 v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách /p. Martinková
 13. Odkúpenie pozemku parc.č. 3789/20 pod prevádzkovou budovou Detského domova do vlastníctva obce – pozemok v areáli Základnej školy v Spišskom Štiavniku /p. Kleinová
 14. Informácia o stave záverečného zúčtovania projektu Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 15. Žiadosť o odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu Marta Lavriková, Hlavná 340/39, Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 16. Žiadosť o finančný príspevok Marek Odrobina, Hlavná 394, Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 17. Žiadosť o sociálnu výpomoc Pavol Kuffner, Mariánske námestie 259, Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 18. Informácia o príprave VZN:
  • – o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
  • – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
  • – o miestnych daniach a poplatku
  • – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

  /p. Kleinová

 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver

Mária Kleinová
starostka obce