Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kalendár zvozu druhotných surovín na rok 2013

kalendat-brantner
Vá­žení ob­ča­nia, pri­ná­šame Vám ka­len­dár zberu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2013 pre našu obec. Mô­žete si ho pre­vziať na tejto stránke…

Príloha k článku:
kalendar-zvozu-2013