Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

(aktualizované)
V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 7. december 2012, t. j. piatok so začiatkom o 17.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení OcZ /p. Kleinová
 5. Prijatie zaslúžilých darcov krvi /p. Kleinová
 6. Schválenie VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku /p. Zummerová
 7. Schválenie VZN obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 2/2013 /p. Kleinová
 8. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Štiavnik p. Martinková
 9. Schválenie Sadzobníka poplatkov obce Spišský Štiavnik na rok 2013 /p. Kleinová
 10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2013 /p. Kleinová
 11. Úprava rozpočtu obce na rok 2012 v zmysle zák. o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 /p. Martinková
 12. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2013, 2014, 2015 /Ing. Korenko
 13. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 a výhľadový rozpočet na r. 2014 a 2015 /p. Martinková
 14. Odpustenie poplatku za komunálne odpady občanom na súp.čísle 0 – unimobunky v rómskej osade /p. Kleinová
 15. Dodatok č. 15 s firmou Brantner Poprad, s.r.o. o likvidácii odpadu /p. Kleinová
 16. Prejednanie členstva v združení PRO TATRY /p. Kleinová
 17. Rôzne – informácia ohľadom zúčtovania projektu
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

Mária Kleinová
starostka obce