Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Rokovací poriadok OZ 3. dodatok v úplnom znení

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o obecnom zriadení“) vydáva tento rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štiavnik

rokovací poriadok