Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2013

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2012 uznesením č. 112/2012

Poskytovaná služba – poplatok

Vysielanie v obecnom rozhlase – 6,00 € / reláciu
Komerčný oznam v obecnom rozhlase – 20,00 € / reláciu
Prenájom verejného priestranstva – 6,00 € / miesto
Kopírovanie – 0,15 € / stranu
Faxovanie – 1,00 € / stranu
Prenájom 120 l KUKA nádoby – 5,18 € / rok
Prenájom 240 l nádoby – 8,06 € / rok
Prenájom 1 100 l nádoby – 47,81 € /rok
Použitie domu smútku pre občanov obce – 3,31
Použitie domu smútku pre občanov iných miest a obcí – 16,59
Stočné – 0,40 € / m3
Prenájom zasadacej miestnosti OcÚ – 6,64 € / hod.

Overovanie podpisov podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Stavebné konanie podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

V Spišskom Štiavniku 7.12.2012

Mária Kleinová
starostka obce

Sadzobník obce 2013