Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Schválený rozpočet na roky 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce vyjadruje samostatné hospodárenie obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre obec zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie (Základná škola).
Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania.
Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavenie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.

Príloha k článku:
Schválený rozpočet 2013-2015 (XLSX)