Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

VZN 1/2013 o miestnych daniach a poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a  poplatku č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 ods. 1 a 2, § 98, § 103 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a  poplatku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“), zák. č. 563/2009 /Daňový poriadok/, zák.č. 460/2011 a zák.č. 343/2012 sa uznieslo na tomto VZN (podrobnosti v prílohe)

Príloha k článku:
vzn-2013-01-miestne-dane-poplatky