Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

VZN 5/2012 – Povodňový plán záchranných prác

Všeobecne záväzného nariadenie Obce Spišský Štiavnik č. 5/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Spišskom Štiavniku dňa 16.11.2012 uznesením č. 88/2012. Návrh VZN bol podľa § 6, ods.3, Zák. č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli v obci od 24.9.2012 do 9.10.2012. Toto nariadenie bolo podľa § 6, ods. 3, Zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na úradnej tabuli v obci dňa 16.11.2012 a zvesené 3.12.2012. Účinnosť nadobudlo dňa 1.1.2013.

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 3 písm. a/ bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik.
(podrobnosti v prílohe k článku)

Príloha k článku:
vzn-povodnovy-plan-2012-05