Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň
12. apríl 2013, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

  1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
  2. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Oznámenie o ukončení prevádzky Humanitár, n.o. Prešov – zariadenie pre seniorov a 
    domov sociálnych služieb Spišský Štiavnik /p. Kleinová
  5. Protest prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 1/2013
    o miestnych daniach a poplatku /p. Kleinová
  6. Záver

Mária Kleinová
starostka obce